Условия и правила

Ця оферта є пропозицією укласти електронний договір відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» (далі — Договір) між виконавцем послуг ФОП Барановим Сергієм Андрійовичем (м. Київ, вул. Олексіївська, 4 кв. 58, ІПН 3339014491) (далі — Оператор) та особою, яка замовляє та отримує послуги (далі — Клієнт).

Електронний договір вважається укладеним після введення Клієнтом усіх необхідних даних щодо себе у реєстраційній формі, ознайомлення з офертою, Тарифами та Правилами користування послугами та підтвердження прийняття пропозиції (акцепту) в особистому кабінеті Клієнта.

Після укладення Договору Оператор повідомляє Клієнта про присвоєний Договору номер.

Оператор надсилає Клієнту поштою Договір у письмовому вигляді в разі надходження від Клієнта запиту через особистий кабінет або за допомогою телефонного зв’язку через менеджера Оператора.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Оператор надає Клієнту послуги по забезпеченню доступу до програмного забезпечення Оператора, яке забезпечує формування, доставку і підтвердження про доставку коротких текстових повідомлень, а також інші послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти і оплатити замовлені послуги на умовах та в порядку, передбачених Договором.

1.2. Клієнт самостійно обирає перелік послуг та тарифні плани із тих, які пропонує Оператор за допомогою особистого кабінету або через менеджера Оператора.

1.3. Детальний перелік, якість та вартість Послуг, підключення та товарів (обладнання) визначено «Тарифами». Загальні умови та порядок підключення та надання послуг встановлюються «Правилами користування послугами» (далі – Правила). Вказані документи є невід’ємними частинами цього Договору. Прийняттям оферти Клієнт підтверджує, що є ознайомленим з «Тарифами» та Правилами і повністю погоджується з ними.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

2.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються згідно обираних Клієнтом переліку послуг та тарифних планів.

2.2. Клієнт здійснює оплату Послуг за електронними рахунками, що надсилаються Оператором в порядку, визначеному Договором та Правилами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Оператор зобов’язується надавати Клієнту Послуги на умовах, передбачених цим Договором, Правилами та Тарифами, а також консультувати Клієнта з приводу Послуг, що надаються.

3.2. Клієнт має право на зміну обсягу Послуг, що надаються в порядку, передбаченому Правилами.

3.3. Клієнт зобов’язується користуватись послугами у повній відповідності до умов Договору та Правил, в т.ч. не використовувати послуги для мети або у спосіб, що суперечать вимогам законодавства, нормам Договору та/або Правил, не надсилати повідомлення, що не замовлялись, або зміст яких суперечить чинному законодавству України, не передавати послугу третім особам, без погодження з Оператором не вчиняти дій, що можуть вплинути на надання Послуг Оператором.

3.4. Оператор та Клієнт мають інші права та обов’язки, передбачені Договором, Правилами та законодавчими актами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору та Правил Сторони несуть відповідальність згідно Договору, Правил та чинного законодавства України.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Клієнтом оферти  (акцепту) і діє до припинення на підставах та у порядку, передбаченому Договором та Правилами.

5.2. Кожна із Сторін при відсутності заборгованостей та/або прострочень за Договором має право припинити дію Договору, попередивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

5.3. При зміні реквізитів Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону у тижневий строк.

5.4. Прийняттям оферти (акцептом) Клієнт підтверджує, що він надає згоду на обробку його персональних даних та повідомлений про внесення його даних до бази даних Оператора «Контрагенти».

Правила користування послугами

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування послугами   (далі – Правила) встановлюють права та обов’язки Оператора та користувача послуг (далі – Клієнт), порядок та умови укладення електронного договору про надання послуг (далі – Договір), порядок та умови підключення, доступу та користування послугами, які надаються Оператором, питання захисту персональних даних Клієнтів, порядок призупинення та припинення надання послуг, порядок припинення дії Договору, відповідальність Сторін, а також інші питання, не врегульовані Договором та/або законодавством.

1.2. Правила становлять невід’ємну складову частину Договору. Норми цих Правил не є вичерпними та можуть доповнюватися нормами Договору та інших його невід’ємних складових. В разі суперечності між нормами Договору та цих Правил, використовуються норми Договору.

1.3 Оператор має право вносити зміни та/або доповнення до цих Правил, які доводяться до відома Клієнтів не менше, ніж за 10 календарних днів до дати набуття ними чинності.

1.4. Правила діють для всіх без виключення Клієнтів незалежно від часу укладення Договору (включаючи тих Клієнтів, Договори з яким укладені до набрання чинності цими Правилами), типу тарифу чи інших обставин.

1.5. Взаємовідносини Сторін регулюються Договором, Правилами, Тарифами, іншими документами, що становлять невід’ємну частину Договору, а також нормами законодавства України та країни реєстрації Клієнта, що стосуються взаємовідносин між Сторонами.

1.6. Тарифи Оператора (далі Тарифи) постійно відображені на офіційному сайті Оператора за адресою http://my.smbs.com.ua

1.7. Сторони погоджуються, що у їх відносинах використовуються українська та/або російська мови.

1.8. Послуги Оператора не є телекомунікаційними послугами. Оператор надає Клієнту Послуги з використанням телефонних номерів та/або сім-карт, які перебувають у власності або користуванні Клієнта. Відповідальність за дотримання умов договорів з операторами (провайдерами) загальнодоступних телекомунікаційних послуг та законодавства про телекомунікації та телекомунікаційні послуги несе Клієнт.

1.9. Оператор надає Клієнту Послуги з використанням програмного забезпечення Оператора. Клієнту не належать права власності на програмне забезпечення, а також надані у користування для забезпечення надання послуг сім-карти та телефонні номери для Оператором внутрішні номери за цим Договором.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГ

2.1. Договір є основним документом, який встановлює та регулює правовідносини між Оператором та Клієнтом. Доступ до послуг Оператора надається Клієнту на підставі заявки на підключення та Договору.

2.2. Для укладення Договору особа, яка бажає укласти Договір, надає Оператору електронну заявку на підключення шляхом наступних дій: зазначає свої данні у реєстраційній формі на сайті sms-bace.com, підтверджує ознайомлення та згоду з Тарифами і Правилами та підтверджує прийняття пропозиції укласти Договір.

2.3. Заявка надається Оператору шляхом заповнення відповідної форми на сайті Оператора.

2.4. У заявці на підключення особою, що бажає стати Клієнтом, зазначаються наступні дані:

 • назва згідно установчих документів (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по-батькові згідно паспорту (для фізичних осіб, в т.ч. фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – ФОП));
 • для ФОП — паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий) та індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код), номер свідоцтва платника ПДВ, номер свідоцтва про реєстрацію суб’єктом підприємницької діяльності (на вимогу Оператора);
 • для юридичних осіб – код ЄДРПОУ, а також на вимогу Оператора індивідуальний податковий номер (ІПН), номер свідоцтва платника ПДВ;
 • юридичну та/або поштову адреси;
 • засоби зв’язку, визначені формою заявки;
 • інші дані, визначені формою заявки.

2.5. У разі неможливості за необхідності зв’язатися з особою, яка подавала заявку на підключення, Оператор вважає заявку неподаною та не проводить дій по підключенню нового Клієнта.

2.6. Якщо під час перевірки наданих документів та/або інформації або в подальшому, під час дії Договору, будуть виявлені помилки, недоліки, протиріччя або інші порушення, Оператор має право поставити вимоги щодо їх усунення. Крім того, Оператор має право вимагати від Клієнта або особи, яка бажає укласти Договір, додаткову інформацію для ідентифікації Клієнта (банківські рахунки, копію Статуту тощо). Якщо вимоги Оператора не будуть виконані, Оператор має право відмовити в укладанні Договору або припинити надання послуг за Договором та вважати Договір розірваним.

2.7. На вимогу Клієнта Оператор невідкладно надає/надсилає Клієнту Правила і Тарифи в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням періоду дії цих документів.

3. ЗБИРАННЯ, ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛНИХ ДАНИХ

3.1. Будь-які дії з персональними даними Клієнтів – фізичних осіб (в т.ч. ФОП) здійснюються у чіткій відповідності до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Клієнт фактом надання Оператору своїх даних надає повну та безумовну згоду на збирання, обробку та інші дії зі своїми персональними даними для цілей, визначених у п. 3.3 Правил, а також підтверджують те, що він є повідомленим про внесення його персональних даних до бази персональних даних Оператора «Контрагенти».

3.3. Метою оброблення бази персональних даних «Контрагенти» є забезпечення реалізації відносин у сфері надання телекомунікаційних, економічних та інших послуг, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, а також в цілях управління господарською діяльністю Оператора.

3.4. У разі відмови Клієнта надати згоду на дії, пов’язані з його персональними даними, або відкликання такої згоди Договір не набуває чинності або припиняє свою дію. Персональні дані можуть бути вилучені з відповідної бази персональних даних за заявою особи відповідно до законодавства. Вилучення даних Клієнта тягне за собою припинення дії Договору.

3.5. Клієнт погоджується, що його персональні дані в порядку, передбаченому законодавством, можуть передаватися третім особам для цілей, визначених у цих Правилах. Розпорядників баз персональних даних Оператора немає.

3.6. Оператор забезпечує захист персональних даних Клієнтів. Доступ до персональних даних є обмеженим і здійснюється у відповідності до законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Оператора.

3.7. Оператор не зберігає та не обробляє будь-які персональні данні з баз персональних даних Клієнта, а лише використовує належним чином оброблені та введені Клієнтом в систему Оператора знеособленні персональні данні.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються цілодобово протягом семи днів на тиждень без перерв (за виключенням випадків, передбачених законодавством та цими Правилам). Обліковий час для надання послуги – Київський. Умовами надання послуг Оператором є наявність Договору з Клієнтом та оплата цих послуг відповідно до умов Договору, цих Правил та Тарифів.

4.2. Послуги починають надаватись після внесення попередньої оплати у порядку, встановленому Договором та Правилами.

4.3. Для роботи у мережі та оптимізації відносин з Оператором Клієнту присвоюється унікальний особистий ідентифікатор – логін та пароль. Пароль Клієнт обирає (формує) самостійно за власним бажанням. Будь-яка дії, що вчинені з використанням логіну та паролю Клієнта, будуть вважатися Оператором як такі, що вчинені Клієнтом, на що Клієнт погоджується.

4.4. У мережі Клієнту надається особистий кабінет, вхід до якого здійснюється за його логіном та паролем. За допомогою особистого кабінету Клієнт має змогу перевіряти статистику, стан рахунку, управляти сервісами Послуги, отримувати новини щодо Послуги тощо.

4.5. Офіційні повідомлення Оператора Клієнтам здійснюються шляхом розсилання повідомлень на телефонні номери, вказані Клієнтом, електронною поштою на адресу, яку вказано у Договорі або в особистому кабінеті, за допомогою особистого кабінету, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Оператора, якщо інша форма не передбачена законодавством як обов’язкова.

При цьому повідомлення, що надсилаються Оператором, не будуть вважатися інформацією, що не замовлялась.

Повідомлення та відповіді Клієнтом здійснюються письмово або електронною поштою на електроні адреси, вказані у Договорі або на сайті Оператора, якщо інша форма не передбачена законодавством або Договором як обов’язкова

4.6. Клієнт вважається повідомленим з моменту надходження повідомлення на його телефон, електронну адресу або до особистого кабінету або з моменту розміщення повідомлення на сайті Оператора.

4.7. Оператор надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість ті інші характеристики надається Клієнту при укладенні з ним Договору.

4.8. Оператор має право призупиняти або обмежити надання послуг у нічний час та вихідні дні з метою дотримання правил ввічливості та поваги до осіб, яким відправляються повідомлення

4.9. Оператор зобов’язується інформувати Клієнта електронною поштою, засобами особистого кабінету або розмістивши інформацію на своєму веб-сайті про:

 • впровадження нових послуг;
 • впровадження (зміну) тарифів на послуги;
 • виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, що призведе до тимчасового скорочення переліку послуг чи припинення їх надання, а також орієнтовні строки поновлення надання послуг;
 • інші обставини, які можуть вплинути на порядок, умови та строки надання Послуг.

4.10. Клієнт не має права без письмової згоди Оператора перепродавати чи надавати безкоштовно чи за плату послугу третім особам.

4.11. Будь-які дії Клієнта, в т.ч. пов’язані з комерційним використання Клієнтом послуги за згодою Оператора, повинні повністю відповідати вимогам законодавства України та країни реєстрації Клієнта.

4.12. Клієнт підтверджує, що Клієнт та/або особи, які мають доступ до послуги, проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням, що використовується Клієнтом при отриманні послуги, та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

4.13. Клієнт зобов’язується

 • використовувати справне кінцеве обладнання;
 • не допускати використання послуги та кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
 • не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Клієнтам;
 • не відправляти за допомогою послуги будь-яку інформацію, яка суперечить чинному законодавству України та країни реєстрації Клієнта, в тому числі такі, що містять або мають ознаки реклами/інформації; еротичного характеру, політичного та релігійного характеру, що суперечить вимогам суспільної моралі, інформацію, та/або що посягає на цілісність територіальних кордонів, та/або порушує основи конституційного ладу та/або містить інформацію дискримінаційного змісту, та/або розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, та/або посягає на честь і гідність особи, та/або суперечить чи порушує вимоги чинного законодавства України, та/або містить віруси, чи інші елементи, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі/обладнання операторів рухомого (мобільного) зв‘язку та/або Сервісу Оператора та/або кінцевому обладнанню адресатів;
 • не відправляти SMS-повідомлення для адресатів, що є абонентами певного оператора рухомого (мобільного) зв‘язку, в яких міститься реклама телекомунікаційних послуг чи інформація, що заохочує до використання телекомунікаційних послуг інших операторів рухомого (мобільного) зв‘язку, або міститься реклама чи інформація із надання послуг передачі SMS-повідомлень, що заохочує до співпраці з іншими юридичними особами, окрім Оператора;
 • не використовувати послугу для розповсюдження матеріалів, що принижують людську гідність, для пропаганди насильства, розпалювання расової або національної ворожнечі, для хуліганських або шахрайських цілей;
 • без погодження з Оператором не усувати обставини, що впливають на надання Послуг;
 • виконувати вимоги законодавства про телекомунікації та телекомунікаційні послуги;
 • надавати Оператору дані про отримані послуги (зокрема про неотримання або отримання неякісних Послуг) для забезпечення виконання Договору, а також для повноцінної роботи системи та надання Послуг;
 • отримати від адресата, на телефон якого планується відправка SMS-повідомлення у відповідності до чинного законодавства України письмову згоду на отримання таких повідомлень, а також забезпечити можливість здійснення відмови від отримання адресатами SMS-повідомлень, що формуються та передаються в рамках цього Договору. Для можливості здійснення відмови від отримання Повідомлень, Клієнт зобов’язується включати в кожне Повідомлення, що відправляється, номер телефону своєї сервісної служби та свою назву/ім’я;
 • негайно припинити відправку Повідомлень у разі, якщо адресат повідомив Клієнта будь-якими доступними засобами зв’язку про свою заборону чи/та відмову на/від отримання Повідомлень, що передаються в рамках Договору. Клієнт також зобов’язується негайно припинити відправку Повідомлень у разі, якщо Оператор повідомив Клієнта будь-якими доступними засобами зв’язку про відмову чи/та заборону такого адресата на/від отримання Повідомлень, що передаються в рамках цього Договору, якщо про таку відмову чи/та заборону стало відомо Оператору;
 • бути легітимним власником або користувачем бази даних телефонних номерів адресатів SMS-повідомлень;
 • у разі неналежного виконання Клієнтом зобов’язань за Договором, в результаті чого Оператору було завдано збитків та/або пред’явлено претензії/позови з боку адресатів або інших третіх осіб, Клієнт зобов’язується відшкодувати Оператору всі завдані збитки та самостійно розглянути ці скарги і задовольнити претензії/позови адресатів або третіх осіб власними силами та засобами та за свій власний рахунок;
 • не передавати адресатам спам-повідомлення, а також іншу інформацію, яка містить недостовірну або конфіденційну інформацію; інформацію, яка була отримана Клієнтом на незаконних підставах, інформацію, яка порушує авторські або суміжні права третіх осіб та інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

4.14. Клієнт має право на:

 • своєчасне і якісне одержання послуг, їх безпеку;
 • консультаційну інформацію загального характеру та пов’язану з участю третіх сторін в межах надання послуг. Оператор може регламентувати час консультування Клієнта.
 • безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг, відомостей щодо наданих послуг, зміну умов надання послуг і тарифів на їх надання;
 • відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором чи законодавством;
 • вибір тарифу, тарифного плану, встановленого Оператором з урахуванням норм Договору, цих Правил;
 • зміну обсягу Послуг;
 • припинення надання Оператором послуг, які вони не замовляли, у тому числі розсилання електронних, текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, спаму;
 • припинення дії Договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених Договором (в т.ч. Правилами, Тарифами) та/або законодавством України.

Оператор та Клієнт мають інші права та обов’язки, визначені законодавством України та(або) Договором.

4.15. Оператор зберігає файли із записами текстів повідомлень Клієнта протягом шести місяців.

4.16. Оператор не має права ознайомлюватися з файлами із текстами повідомлень Клієнта, вживає всіх можливих заходів для унеможливлення доступу до таких файлів своїх представників або будь-яких інших осіб, крім Клієнта. Надання Оператором інформації із вказаних файлів можливе виключно на підставах та у порядку, які передбачені законодавством України.

4.17. Оператор у виключних випадках має право ознайомитись з текстом повідомлень, яке формує та відправляє Клієнт, з метою недопущення порушення вимог законодавства або цих Правил. У разі виявлення порушення Оператор може негайно припинити подальші дії щодо повідомлення, яке містить порушення, або взагалі відмовитись від надання послуг Клієнту без повернення сплачених коштів, які вважатимуться неустойкою за порушення Договору.

4.18. Сторони домовились, що під терміном «SMS-повідомлення» розуміється коротке текстове повідомлення, яке містить інформацію в цифровому текстовому форматі довжиною до 160 знаків латиницею або 70 знаків кирилицею. У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, SMS-повідомленням буде вважатись кожна частина тексту, сформована Клієнтом, довжиною до 153 символів при використанні латинського алфавіту або до 67 символів при використанні кирилиці, але у будь якому випадку кількість таких частин не може перевищувати восьми. У випадку, якщо текст одного SMS-повідомлення вміщує алфавітно-текстові та цифрові знаки латиницею та кирилицею, вважається що SMS-повідомлення відправлене кирилицею. При відправці SMS-повідомлення, яке складається з восьми і більше частин, Оператор не гарантує коректність їх доставки абоненту.

4.19. Оператор має право на свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб без додаткового погодження з Клієнтом.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ОПЛАТИ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

5.1. Розрахунки за послуги здійснюються на умовах передплати.

5.2. Сплачені Клієнтом кошти у разі невикористання послуг не повертаються і можуть бути використані Клієнтом для оплати послуг Оператора або вважаються неустойкою, яку Клієнт сплачує Оператору при розірванні Договору.

5.3. Обсяг, кількість та вартість наданих послуг, грошові кошти на умовному рахунку (далі – розрахунковий рахунок) Клієнта обліковується за допомогою особистого рахунку, який ідентифікується за логіном Клієнта. Стан рахунку та інші дані відображається в особистому кабінеті Клієнта.

5.4. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Оператора. Клієнт має право оплачувати послуги Оператора за допомогою платіжних систем, з якими Оператор має відповідні договори. Перелік платіжних систем повідомляється Оператором на своєму сайті.

5.5. Оплата може здійснюватись за електронними рахунками, які Оператор надсилає Клієнту після формування відповідної заявки Клієнта в особистому кабінету.

5.6. Оператор має право самостійно змінити вартість Послуг у випадку зміни законодавства, зміни або запровадження нових цін або тарифів, введення нових податків, обов’язкових зборів і платежів, перегляду цінової політики Оператора, зміни загальної кон’юнктури на ринку, а також при інших обставинах, які впливають на формування вартості Послуг.

5.7. При зміні вартості Послуг за даними Правилами на підставі п. 5.6, Оператор попереджає про це Клієнта не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу в силу нової вартості шляхом направлення повідомлення Клієнту на контактну електронну скриньку, вказану в Договорі, із зазначенням нової вартості Послуг та/або шляхом розміщення інформації про нову вартість Послуг на офіційному Інтернет-сайті Оператора за адресою в мережі Інтернет http://my.smbs.com.ua/. Клієнт також може бути попереджений про нову вартість Послуг із застосуванням автоматичних повідомлень.

5.8. Оператор має право не призупиняти надання послуги Клієнту при відсутності коштів на розрахунковому рахунку у разі активації відповідної додаткової послуги чи за інших умов, визначених Оператором.

5.9. Відповідальність за негативні наслідки у зв’язку з неправильним зазначенням Клієнтом своїх реквізитів, зокрема ненадходження коштів на розрахунковий рахунок Клієнта або помилкове зарахування коштів, несе Клієнт.

5.10. Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Клієнту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Оператору технічних або програмних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Клієнту. Показники технічних або програмних засобів Оператора є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.

5.11. Клієнт самостійно стежить за станом свого рахунку, відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

5.12. Клієнт несе повну відповідальність за стан свого програмного забезпечення, в т.ч. за наявність вірусів, що є шкідливими комп’ютерними програмами, умисно чи випадково встановлених самим Клієнтом, тому вчинені цими програмами дії (операції) вважаються такими, що вчинені Клієнтом.

5.13. Припинення надання Послуги або розірвання Договору не звільняють Клієнта від сплати за надані йому Послуги.

5.14. Оператор направляє Клієнту рахунки та/або Акти виконаних робіт в письмовому вигляді виключно за письмовою заявою Клієнта.виключно шляхом укладення нового Договору у порядку, визначеному цими Правилами.

6. ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Передача інформації (текст повідомлень, телефон та ін. інформація) від Клієнта до програмного забезпечення Оператора здійснюється через мережу Інтернет (протокол передачі погоджується з Оператором додатково; можливі протоколи: HTTP POST/GET, XML POST, SMPP, через ПЗ, через веб-сайт).

6.2. Клієнт не має права у період з 20:00 по 9:00 (у робочі дні) та з 18:00 по 11:00 (у неробочі та святкові дні) здійснювати розсилку повідомлень, що мають ознаки повідомлень рекламного характеру, які відносяться до оголошень, повідомлень про акції та розіграші, поздоровлень, новин, повідомлень транспортних (окрім служб таксі), колекторських та страхових компаній. Оператор може не надавати послуги при порушенні цієї вимоги.

6.3. При використанні Клієнтом Альфанумеричних Імен (або Динамічних Альфанумеричних Імен) забороняється використовувати: найменування операторів мобільного (рухомого) зв‘язку, символи: {| , ; % ’ # % ! ^ = [ ] ( ) \ / ~ < >}”, нецензурні висловлювання, власні назви та імена, незрозумілі назви та вислови (наприклад: ghtasdf), використовувати інші символи окрім символів латинського алфавіту, використовувати Альфанумеричне Ім‘я (або Динамічне Альфанумеричне Ім‘я) довжиною менше 3 та більше 11 символів та такі, що складаються виключно з цифр.

6.4. При використанні Клієнтом у Альфанумеричних Іменах (або Динамічних Альфанумеричних Іменах) торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань (у т.ч. торговельних марок та/або фірмових найменувань третіх осіб) та/або імен власних, Оператор залишає за собою право вимагати від Клієнта надання йому документів, що підтверджують наявність у Клієнта законних підстав на використання ним таких торговельних марок (їх окремих частин) та/або фірмових найменувань та/або імен власних. Оператор має право не надавати послуги до отримання від Клієнта вищезазначених документів.

6.5. При надісланні SMS-повідомлень до абонентів усіх операторів рухомого (мобільного) зв‘язку України, які мають належні ліцензії у відповідності до чинного законодавства України, Клієнт зобов‘язується надавати ВИКОНАВЦЮ на модерацію заплановані ним Альфанумеричні Імена. Відправка SMS-повідомлень з Альфанумеричним Імінем, що не пройшло модерацію, не здійснюється. При відправці SMS-повідомлень на абонентів інших операторів мобільного (рухомого) зв‘язку, Клієнт самостійно формує Альфанумеричні Імена згідно вищенаведених норм.

6.6. Текст SMS -повідомлення повинен відповідати наступним умовам:

 • символи, які використовуються з латинського алфавіту: .!@#$%^&*()?><“}{:;/‘[]* «a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1234567890;
 • символи, які використовуються кирилицею (найбільш вживані): `№ а б в г ґ є е ё ж з и й і ї к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я А Б В Г Ґ Д Є Е Ё Ж З И Й І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я;
 • наступні символи: ~ ^ [ ] { } \ | € ― (довге тире) вважаються як два символи (згідно специфікації кодування GSM 03.38);
 • у випадку якщо до тексту повідомлення включено хоча б один символ з кирилиці, Повідомлення буде вважатися таким, що сформовано з використанням виключно кирилиці

6.7. Оператор не надає гарантій і не несе відповідальності перед Клієнтом щодо доставки SMS-повідомлень до адресатів за цим Договором у випадках:

 • коли адресат знаходиться поза зоною досяжності телекомунікаційної мережі відповідного оператора (мобільного) рухомого зв‘язку;
 • вимкнення (відключення) адресатом належного йому кінцевого обладнання;
 • неналежної роботи телекомунікаційної мережі, через яку здійснюється відправлення повідомлень або комунікація Оператора та Клієнта;
 • відправки SMS-повідомлень адресатам абонентам оператора (мобільного) рухомого зв‘язку інших країн світу;
 • якщо текст SMS- повідомлення складається більш ніж з трьох частин, кожна з яких складається з 153 символів при використанні латинського алфавіту або 67 символів при використанні кирилиці.

7. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Клієнтом оферти (акцепту) і діє безстроково.

7.2. Договір може бути розірваний у випадках та в порядку, передбаченому цим Договором.

7.3. Договір може бути розірваний шляхом письмового повідомлення ініціюючою Стороною іншу Сторону про таке розірвання не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору. При цьому, Договір вважається розірваним за умови виконання Клієнтом своїх грошових зобов’язань за цим Договором. В будь-якому випадку сплачені Клієнтом кошти мають бути використані або вважаться неустойкою за невикористання послуги і не повертаються Клієнту.

7.4. В разі розірвання Договору Оператор має право видалити всі данні Клієнта без можливості відновлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил та чинного законодавства України.

8.2. За порушення Клієнтом строку перерахування платежів, передбачених цим Договором, Клієнт сплачує Оператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від розміру простроченого платежу за кожний день такого прострочення.

8.3. У разі недостатності суми проведеного Клієнтом платежу для оплати виставленого Оператором рахунку зарахування суми платежу для погашення заборгованості здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, а саме: у першу чергу погашається пеня; у другу чергу погашається основний борг за Послуги, починаючи з боргів попередніх періодів, якщо інше не передбачене Договором.

8.4. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Клієнта, щомісячні фіксовані платежі, встановлені за цим Договором, сплачуються Клієнтом в повному розмірі.

8.5. У разі передачі Клієнтом Послуги третім особам або використання обладнання, що забезпечує надання Послуг для інший цілей, ніж передбачено Договором, невиконання вимог законодавства про телекомунікації Оператор має право негайно припинити надання Послуг Клієнту. При цьому Клієнт зобов’язаний відшкодувати Оператору збитки, спричинені такими діями, та сплатити штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, встановлених в Україні на дату виявлення вказаних порушень.

8.6. Оператор не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора, в т.ч. внаслідок дії обставин непереборної сили, зловмисних дій третіх осіб (в т.ч. вірусних програм) тощо.

8.7. Оператор не несе відповідальності за неотримання Клієнтом надісланого Оператором повідомлення електронною поштою в разі його блокування поштовим сервером Клієнта, потрапляння листа у спам або буд-якої іншої обставини, яка не стосується технічного забезпечення Оператора.

8.8. Оператор не несе відповідальності

 • за технічні проблеми та несправності, що виникають у Клієнта через третіх сторін (операторів, провайдерів телекомунікацій тощо), і не здійснює консультаційної підтримки щодо їх усунення.
 • за зміст Повідомлень та ім’я відправника;
 • за будь-які ушкодження, які були завдані Клієнту в результаті користування Послугою, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Клієнта.
 • за погіршення якості Послуг, перебої в роботі, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Оператора;
 • за порушення законодавства або прав третіх осіб, які стались у зв’язку з використанням Клієнтом Альфанумеричних Імен.

8.9. Після підписання Договору й до моменту початку надання послуги Клієнту Оператор звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання послуги. Права Клієнта та обов’язки Оператора щодо надання послуги виникають за наявності технічної можливості надання послуги.

8.10. До початку надання Послуг Клієнт несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Оператору (пошкодження обладнання Оператора, введення в оману Оператора шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору тощо).

8.11. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Клієнта, та працездатність самого обладнання.

8.12. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням Послуг. При цьому Оператор не надає ніяких гарантій, явних або неявних, і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги.

8.13. Клієнт несе повну відповідальність за збереження своїх логіна та пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.

8.14. Оператор не несе відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.

8.15. Якщо Клієнт пошкодить обладнання або програмне забезпечення Оператора, у зв’язку з самовільним виконанням робіт по ремонту або заміні, зміні (в т.ч. перевстановленні, оновленні) обладнання / програмного забезпечення, а також якщо пошкодження обладнання / програмне забезпечення Оператора спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Клієнта, Клієнт повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Оператору.

8.16. Клієнт самостійно несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв’язку з порушенням вимог законодавства України щодо користування телекомунікаційними послугами.

8.17. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, внаслідок дій третіх осіб, внаслідок прийняття актів державних органів та інших незалежних від Сторін обставин, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором, як то призупинення надання послуги внаслідок перерв в подачі електроенергії, перебоїв на зовнішньому каналі, ненадання або перебоїв з наданням послуг національними та/або міжнародними операторами (провайдерами) телекомунікацій, аварійних відключень в дата-центрах, ненадання послуг операторами загальнодоступних телекомунікаційних послуг тощо.

8.18. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють надзвичайні і непереборні сили (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), дію яких неможливо упередити застосуванням звичайної практики персоналу Оператора або силами фізичної особи і які є обставинами, що звільняють Оператора або Клієнта від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

8.19. У випадку виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє належним чином про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини.

Після припинення дії обставини непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін, Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє належним чином про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

8.20. У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.8.17 цих Правил, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

8.21. Всі претензій Клієнта до Оператора приймаються у письмовому, усному та електронному вигляді за реквізитами Оператора, які вказані на його сайті.

8.22. Клієнт самостійно несе всю відповідальність за зміст Повідомлень, в т.ч. за достовірність інформації, дотримання авторських та суміжних прав третіх осіб, законодавства про рекламу та інших законодавчих вимог щодо поширення інформації, яка була передана адресату в рамках цього Договору.

8.23. Всі скарги та претензії, які виникають у адресатів у зв’язку з отриманням Повідомлень та які виникли з вини Клієнта, приймаються та розглядаються виключно Клієнтом. Для цього Клієнт зобов’язується вказувати у всіх рекламних матеріалах і SMS-повідомленнях номер телефонної лінії сервісного обслуговування.

9. ВІДНОСИНИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ

9.1. Оператор надає послуги Клієнтам — нерезидентам України за умови, що надання таких послуг не суперечить законодавству України та країни резиденства Клієнта. Відповідальність за дотримання законодавства країни резиденства Клієнта при отриманні ним послуг несе Клієнт. Отриманням та/ оплатою послуг Клієнт гарантує Оператору, що Клієнтом перевірено в повному обсязі та встановлено, що отримання Послуг не суперечить законодавству країни резиденства Клієнта. Будь-яку відповідальність недотримання цього пункту несе Клієнт.

9.2. У правовідносинах, в т.ч. при розгляді спорів, Оператора та Клієнта — нерезидента України використвується право України. Компетентною судовою установою при розгляді спорів визначається Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України.

9.3. Укладенням Договору Клієнт — нерезидент України підтверджує, що має повну правоздатність та дієздатність для укладення Договору за законодавством країни свого резидентства.

10. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договори про надання послуг Оператором, укладені раніше дати введення в силу цих Правил (далі – діючі Договори), продовжують діяти в частині, що не суперечить нормам цих Правил. Тарифні плани діючих договорів із введенням в дію цих Правил не змінюються.

10.2. У разі небажання Клієнта продовжувати правовідносини з Оператором за цими Правилами, Клієнт протягом 5 календарних днів з дня повідомлення його про введення в дію цих Правил повідомляє Оператора про свою незгоду. У цьому випадку договір з Клієнтом припинить свою дію після вичерпання Клієнтом коштів, наявних на момент публікації цих Правил на сайті Оператора. У разі ненадходження від Клієнта повідомлення про незгоду з новими умовами надання послуги вважається, що Клієнт погодився з вимогами цих Правил.

10.3. Незгода з новими правилами має бути виражена письмово на паперовому носії та надана працівнику Оператора або надіслана поштою. При надісланні незгоди поштою датою повідомлення вважатиметься дата подання листа до поштової установи відповідно до відбитку поштового штемпеля на конверті або інших документів, які підтверджують подання повідомлення до поштової установи для надіслання Оператору.

10.4. У разі відсутності факту вираження Клієнтом незгоди продовжувати правовідносини з Оператором за цими Правилами, вважається, що Клієнт підтвердив (надав) згоду на обробку його персональних даних, а також є повідомленим про внесення його персональних даних до бази даних «Контрагенти» Оператора. На Клієнтів діючих Договорів розповсюджуються норми розділу 3 цих Правил.

TOP